Uw account

Betalingsmogelijkheden

Qshops

Qshops

Over ons

Algemene Voorwaarden Smartphoneworld.nl


1.      Toepasselijkheid
1.1    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
         (1) "Smartphoneworld.nl": PDAPARTS
         (2) "Opdrachtgever": De afnemer van zaken en/of diensten van Smartphoneworld.nl.
         (3) "Overeenkomst": Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst,
              die tussen Smartphoneworld.nl en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging
              en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding
              en uitvoering.
         (4) "Order": Elke opdracht van de Opdrachtgever.
         (5) "Producten": Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.
         (6) "Provider": De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie.
         (7) "Consument": De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik/
               privégebruik zaken en/of diensten van Smartphoneworld.nl afneemt.
1.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van 
         Smartphoneworld.nl alsmede op de tussen Smartphoneworld.nl en de Opdrachtgever
         gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die 
         Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand 
         is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.3    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
         schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4    De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en
         voor zover daarover schriftelijk met Smartphoneworld.nl overeenstemming is bereikt.
1.5    Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd
         wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig
         van kracht blijven en zullen Smartphoneworld.nl en Opdrachtgever in overleg treden ten
         einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
         bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
         nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1    Alle aanbiedingen en offertes van Smartphoneworld.nl, zowel schriftelijk als mondeling,
         zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een
         vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft 
         Smartphoneworld.nl het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
         aanvaarding te herroepen.
2.2    Een aanbieding van Smartphoneworld.nl bindt haar niet en geldt slechts als een
         uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite,
         schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3    Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave,
         begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten
         van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.4    Een Overeenkomst komt tot stand tussen Smartphoneworld.nl en de Opdrachtgever:
         • Indien Smartphoneworld.nl een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of 
           indien Smartphoneworld.nl zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat
           tot het uitvoeren van de Order.
         • In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of 
           offerte van Smartphoneworld.nl, wanneer Smartphoneworld.nl de opdracht binnen acht
           dagen na ontvangst  schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
2.5    Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
         enz. die op de website van smartphoneworld, in prijslijsten, aanbiedingen of offertes
         zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid
         kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst
         of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

3. Prijzen / tarieven en betaling
3.1    Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd
         van een actie.
3.2    Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief
         eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.
3.3    De prijzen van toestellen wijzigen regelmatig. Aanbiedingen zijn geldig zolang
         de voorraad strekt. De voorraadstatus vermeld op de website van Smartphoneworld.nl
         is slechts een indicatie. Uiteraard komt de daadwerkelijke voorraad hier zo veel mogelijk
         mee overeen. Smartphoneworld.nl is niet aansprakelijk indien de voorraadstatus niet blijkt
         te kloppen.Smartphoneworld.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de 
         gebruikte postbedrijven.
3.4    Smartphoneworld.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
3.5    Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Smartphoneworld.nl dient
         plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop
         aan de Opdrachtgever door overmaking op de bankrekening van Smartphoneworld.nl te
         zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling op factuur
         (indien afgesproken) plaatsvinden.
3.6    Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft
         Smartphoneworld.nl het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een 
         marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te
         brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand 
         wordt gerekend, onverminderd de verder aan Smartphoneworld.nl toekomende rechten
         ter zake.
3.7    Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Smartphoneworld.nl worden gemaakt 
         teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen,
         komen ten laste van de Opdrachtgever.
3.8    Verrekening is niet toegestaan, tenzij Smartphoneworld.nl de tegenvordering gaaf en
         onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.
3.9    De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de
         langst openstaande vordering van Smartphoneworld.nl tegen de Opdrachtgever en van
         alle verschuldigde rente  en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al
         vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
4.1    Een eventueel door Smartphoneworld.nl vermelde leveringstermijn kan nimmer als een 
         fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer
         leiden tot  schadevergoeding of enige andere actie jegens Smartphoneworld.nl, tenzij
         uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake
         is van opzet of grove schuld van de zijde van Smartphoneworld.nl.
4.2    De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de
         verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de
         Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde 
         verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden
         geweigerd  en dient de Opdrachtgever Smartphoneworld.nl zo snel mogelijk op de hoogte
         te stellen van het geconstateerde.
4.3    Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst
         tussen Smartphoneworld.nl en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op
         het moment  van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.
4.4    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport,
         verzending en verpakking, e.d. bepaald door Smartphoneworld.nl, zonder dat deze 
         hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.
4.5    Smartphoneworld.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. 
         Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt
         overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden
         en worden eventuele gedane betalingen binnen 30 dagen aan de Opdrachtgever
         terugbetaald.
4.6    Smartphoneworld.nl vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de
         periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft
         over een door Smartphoneworld.nl te leveren gsm toestel.
4.7    Alle door Smartphoneworld.nl geleverde zaken blijven eigendom van 
         Smartphoneworld.nl of diens toeleveranciers  totdat het verschuldigde onder de
         Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente
         en incassokosten.
4.8    Indien de Opdrachtgever een bestelling plaatst, onder rembours, en de Opdrachtgever wenst
         om wat voor redenen af te zien van de bestelling dan wel weigert het pakket aan te nemen, dan
         zal smartphoneworld het verschuldigde bedrag voor de rembours zending bij de
         Opdrachtgever in rekening brengen.
4.9    Indien de Opdrachtgever een bestelling wenst te retourneren kan Smartphoneworld de door haar
         gemaakte verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.
         € 4,50 briefpost en € 7,50 pakketpost.
         Het voorstaande is niet van toepassing in geval van een RMA.      
 
4.11   Wij leveren ook in Belgie, de standaard levertijd kan hierbij afwijken. Ook worden hier €6,50 verzenkosten
          in rekening gebracht.
       
5.  Zichttermijn voor consumenten
5.1    Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft
         de Opdrachtgever, die tevens Consument is, het recht de zaak zonder vermelding
         van redenen binnen 7 dagen na aflevering aan Smartphoneworld.nl te retourneren.
         Let wel dit geldt alleen door aanschaf door een consument en niet door aanschaf door
         een onderneming, in welke vorm dan ook. Uitgesloten van deze regeling zijn software
         waarvan de verzegeling is verbroken of software waarvoor een registratie heeft
         plaatsgevonden.     
5.2    De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het
         verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de
         Overeenkomst nakomen.
5.3    Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de
         bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden het
         recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te 
         retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal
         Smartphoneworld.nl,  binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de
         reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een 
         gelijkwaardig product te leveren.
5.4    Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele
         verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt 
         de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.
5.5   Smartphoneworld.nl aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij
        over terugzending van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gesteld,
        en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Smartphoneworld.nl opgegeven 
        adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening
        van de Consument. Smartphoneworld.nl neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

6. Verzuim
6.1   Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met
        Smartphoneworld.nl, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder
        curatele stelling van de  Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt
        de Opdrachtgever  geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
6.2   In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is
        Smartphoneworld.nl gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en 
        onverminderd de verder aan Smartphoneworld.nl toekomende rechten ter zake, zonder
        dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
        ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6.3   Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar
        noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Smartphoneworld.nl
        niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Smartphoneworld.nl 
        gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door 
        Smartphoneworld.nl in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als
        ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn 
        en onverminderd het recht van Smartphoneworld.nl om van de Opdrachtgever vergoeding  
        van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. 
        Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in 
        de nakoming door Smartphoneworld.nl voortduurt, door de Opdrachtgever van
        Smartphoneworld.nl geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl
        Smartphoneworld.nl gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid
        € gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven 
        gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid
7.1   Smartphoneworld.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever 
        geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
        een verbintenis van Smartphoneworld.nl.
7.2   Smartphoneworld.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten
        en verplichtingen uit gesloten abonnementsovereenkomsten met Provider.
7.3   De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de
        schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Smartphoneworld.nl of van
        leidinggevende of ondergeschikten van Smartphoneworld.nl.
        Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan 
        Smartphoneworld.nl op geen enkele wijze binden.
7.4   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Smartphoneworld.nl geldt in
        ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Smartphoneworld.nl in
        geval van Overmacht.

8. Overmacht
8.1   Indien Smartphoneworld.nl door een niet toerekenbare tekortkoming ("Overmacht") niet 
        aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van
        de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand.
8.2   In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk
        van op de hoogte te stellen.
8.3   Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan
        3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Smartphoneworld.nl het 
        recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de 
        Overmachttoestand dit rechtvaardigt. 
        In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand
        langer dan  dertig dagen duurt.
8.4   Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Smartphoneworld.nl niet kan 
        worden toegerekend, doordat  zij niet te wijten is aan schuld van Smartphoneworld.nl,  
        noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
        rekening van Smartphoneworld.nl komt.
        Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Smartphoneworld.nl door een 
        (toerekenbare) tekortkoming  of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten 
        te verrichten. Onder Overmacht wordt  verder onder meer begrepen:
        •  Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze
            ontstaan;
        •  Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van
           Smartphoneworld.nl;
        •  Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar
            Smartphoneworld.nl toe, of van Smartphoneworld.nl naar de Opdrachtgever wordt  
            gehinderd of belemmerd.
        •  De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider
           gehonoreerd.
8.5   In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.
8.6   Smartphoneworld.nl zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade 
        welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige 
        voorwaarden van toepassing zijn, dan Smartphoneworld.nl jegens de Opdrachtgever zou
        zijn.

9. Reclame
9.1  De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze 
       aan de Overeenkomst beantwoorden.
       Eventuele klachten over een door Smartphoneworld.nl geleverde zaak, dienen door de
       Opdrachtgever terstond aan Smartphoneworld.nl schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk
       twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel  schriftelijk te worden medegedeeld.
       Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van
       bovengenoemde termijn wordt  Smartphoneworld.nl geacht haar verplichtingen correct te 
       zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde 
       heeft ontvangen.
9.2  Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de
       Overeenkomst beantwoorden, heeft Smartphoneworld.nl de keuze deze zaken tegen 
       retournering  daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde 
       daarvan te restitueren.
9.3  Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Smartphoneworld.nl 
       geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen
       van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het
       gebrek kon worden geconstateerd.
9.4  In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie, of maatvoering 
       ten aanzien van de door Smartphoneworld.nl geleverde zaken heeft de Opdrachtgever 
       geen reclamerecht of andere aanspraken.
9.5  In de situatie dat beschrijvingen bij artikelen niet juist zijn of niet volledig aan de omschrijving
       van het artikel voldoen, kan hieruit voor de Opdrachtgever, nooit een reclamerecht of
       andere aanspraak voortvloeien.  

10. Garantie
10.1  Smartphoneworld.nl garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen 
         van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in 
         redelijkheid zijn bedoeld.
10.2 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever
         geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:
         •  de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten
            aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens
            Smartphoneworld.nl zijn verricht;
         •  de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig
            gebruik;
         •  de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of 
             van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
         •  de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;
         •  de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig
            heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de 
            Opdrachtgever behoort te komen.
10.3  In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Smartphoneworld.nl geleverde 
         mobiele telefoon of ander produkt bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead On Arrival). 
         DOA telefoons en accessoires worden gerepareerd en niet omgeruild.
         Opdrachtgever dient het toestel per direct retour te zenden aan Smartphoneworld.nl.
10.4  Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de
         Overeenkomst. Noch is Smartphoneworld.nl op enigerlei aansprakelijk voor abonnements-
         en belkosten die ontstaan ten tijde van een DOA.
         Ook op geen enkele andere wijze is Smartphoneworld.nl ooit aansprakelijk voor
         abonnements- en belkosten van Opdrachtgever.
10.5  De kosten van retourzendingen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en
         nimmer voor rekening van Smartphoneworld.nl
10.6 Op alle UMPC's (Ultra Mobile PC's) verkocht door Smartphoneworld.nl geldt een maximale garantietermijn van 1 jaar.
10.7 Voor alle accessoires gekocht bij Smartphoneworld.nl geldt een garantietermijn van maximaal 1 jaar.
         Van deze garantie termijn kan alleen worden afgeweken indien opdrachtgever en Smartphoneworld.nl
         dit schriftelijk zijn overeengekomen.
10.8  Op door Smartphoneworld.nl geleverde batterijen, accu´s alsmede lederen cases geldt een garantietermijn van
         maximaal 6 maanden. Van deze termijn kan nimmer worden afgeweken.  Bij sommige fabrikanten verschilt dit
         en is het garantie termijn 1 jaar.         
       Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
       Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument
       jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
       Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de
       consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door
       het bedrijf verleende garantie.11. Toepasselijk recht en geschillenregeling
11.1  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit
         voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
11.2  Alle geschillen tussen Smartphoneworld.nl en de Opdrachtgever ontstaan uit deze 
         Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de 
         bevoegde rechter in het  arrondissement Amsterdam. Smartphoneworld.nl behoudt
         evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de
         Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties.
11.3  Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 01-01-2006.